SQL Cơ Bản

SQL (Structured Query Languge hay ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ mạnh mẽ dùng để quản lý dữ liệu. Hâu hết mọi ứng dụng hiện nay đều sử dụng dữ liệu và việc nắm vững được các kiến thức cơ bản để quản lý cơ sở dữ liệu là một kỹ năng cần có đối với mọi lập trình viên.

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được làm quen với SQL. Bài hướng được viết để dành cho người mới bắt đầu. Và không đòi hỏi bạn cần phải có bất cứ hiểu biết nào về cơ sở dữ liệu trước đó.

Bạn đã sẵn sàng? Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu học SQL.

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Tutorial