Chèn Dữ Liệu

Việc chèn dữ liệu (vào bảng) chính là việc thêm các tập tin (rì co) vào trong bảng. Để chèn dữ liệu vào bảng chúng ta dùng câu lệnh INSERT:

INSERT INTO TABLE users VALUES('Lê Văn An', 'anlv', 'Nam', 22);

Chạy

Với câu lệnh trên, bạn đã thêm một dòng dữ liệu vào bảng. Để xem dòng dữ liệu mới được chèn vào dùng câu lệnh sau:

SELECT * FROM users;

Chạy

Chúng ta cũng có thể gộp nhiều câu lệnh INSERT lại và chạy cùng một lúc như sau:

INSERT INTO TABLE users VALUES('Lê Thị Thùy An', 'anltt', 'Nữ', 19);
INSERT INTO TABLE users VALUES('Nguyễn Văn Bình', 'binhnv', 'Nam', 22);
INSERT INTO TABLE users VALUES('Nguyễn Duy Hoàng', 'hoangnd', 'Nam', 20);

Chạy

Content must not be empty

Related Tutorial