Làm Việc Với Bảng

Bảng Là Gì

Để tìm hiểu bảng là gì chúng ta hãy cùng tham khảo một bảng ví dụ dưới đây:

# Họ & Tên Tên Đăng Nhập Giới Tính Tuổi
1 Lê Văn An anlv Nam 22
2 Lê Thị Thùy An anltt Nữ 19
3 Nguyễn Văn Bình binhnv Nam 22
4 Nguyễn Duy Hoàng hoangnd Nam 20

Ở bảng trên chúng ta có 4 cột là Họ và Tên, Tên Đăng Nhập, Giới TínhTuổi. Các cột này còn được gọi là trường (field).

Bảng trên cũng chứa 4 dòng với mỗi dòng chứa thông tin của một người dùng khác nhau. Bốn dòng này được gọi là 4 tập tin (record đọc là rì co).

Dữ Liệu Của Cột

Mỗi cột trong bảng sẽ có một kiểu dữ liệu nhất định. Tùy theo thông tin của cột sẽ lưu vào trong bảng mà chúng ta chọn kiểu dữ liệu cho cột đó. Ví dụ với bảng trên chúng ta sẽ chọn kiểu dữ liệu cho mỗi cột như sau:

 • Họ và Tên: Cột này thích hợp với kiểu dữ liệu chứa các kí tự là var_char.
 • Tên Đăng Nhập: Tương tự cột này sẽ thích hợp với kiểu dữ liệu var_char.
 • Giới Tính: Cột này thích hợp với kiểu dữ liệu lựa chọn các giá trị là enum với 2 lựa chọn Nam hoặc Nữ.
 • Tuổi: Cột này thích hợp với kiểu dữ liệu số là interger hay int.

Tạo Bảng

Để tạo bảng với tên là users với kiểu dữ liệu được lựa chọn như phần trước chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

CREATE TABLE users(
  fullname varchar(255),
  username varchar(255),
  gender enum('Nam', 'Nữ'),
  age integer(11)
);

Chạy

Kiểm Tra Thông Tin Bảng Được Tạo Ra

Để kiểm danh sách các bảng đã được tạo ra chúng ta dùng câu lệnh sau:

SHOW TABLES;

Chạy

Nếu bạn thấy dòng users hiển thị trong danh sách bảng hiện ra như dưới đây thì có nghĩa là bảng đã được tạo ra thành công:

+-------------------+
| Tables_in_test_db |
+-------------------+
| users       |
+-------------------+

Để kiểm tra cấu trúc của bảng users, chúng ta chạy câu lệnh:

SHOW CREATE TABLE users;

Chạy

Bạn sẽ thấy kết quả giống như sau:

+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| users | CREATE TABLE `users` (
 `fullname` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `username` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `gender` enum('Nam','Nữ') DEFAULT NULL,
 `age` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Content must not be empty

Related Tutorial