Làm Việc Với Database

Tạo Database

Để tạo database chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

CREATE DATABASE test_db;

Chạy

Trong đó test_db là tên cơ sở dữ liệu mà bạn muốn tạo ra. Trường hợp tên database bạn muốn tạo ra đã tồn tại trên hệ thống bạn sẽ thấy có lỗi hiển thị như sau:

ERROR 1007 (HY000) at line 1: Can't create database 'test_db'; database exists

Để tránh mắc phải lỗi trên, khi viết câu lệnh tạo database bạn có thể sử dụng câu lệnh như dưới đây:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test_db;

Chạy

Hiển Thị Danh Sách Database

Để hiển thị danh sách database chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

SHOW DATABASES;

Chạy

Chọn Database

Để chọn database nào sẽ làm việc với chúng ta sử dụng câu lệnh như sau:

USE test_db;

Chạy

Content must not be empty

Related Tutorial