Nhập Môn

SQL Là Gì

SQL (viết tắt của cụm từ Structured Query Language) là ngôn ngữ nền tảng dùng để quản lý cơ sở dữ liệu bao gồm việc thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu trên cơ sở dữ liệu.

Ví dụ câu lệnh sau được dùng để liệt kê danh sách các cơ sở dữ liệu đã được tạo ra.

SHOW DATABASES;

Chạy

DBMS

DBMS (database management system) hay hệ quản trị cơ sở dữ liệu là chương trình phần mềm giúp quản lý cơ sở dữ liệu dựa trên ngôn ngữ SQL. Trong khi SQL là ngôn ngữ định nghĩa các quy tắc dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu thì DBMS là phần mềm được phát triển dựa trên các quy tắc này. Nói một các nôm na thì SQL là hướng dẫn tạo món ăn và DBMS là người đầu bếp sẽ thực hiện nấu các món ăn như theo hướng dẫn.

Có nhiều DBMS khác nhau trong đó MySQL là một trong số các phần mềm phổ biến nhất hiện nay. Trong bài học này chúng ta sẽ sử dụng MySQL là DBMS để tương tác với cơ sở dữ liệu.

Content must not be empty

Related Tutorial