Truy Vấn Dữ Liệu

Ở phần trước chúng ta đã xem dữ liệu trong bảng users dùng câu lệnh SELECT, ở phần này bạn sẽ được làm quen với một số câu lệnh hay sử dụng khi truy vấn dữ liệu. Để xem tất cả các cột và dòng trong bảng users dùng câu lệnh:

SELECT * FROM users;

Chạy

Ở đây dấu * có nghĩa là chọn mọi thứ.

Để giới hạn số lượng dòng trả về sử dụng từ khóa LIMIT và theo sau là số lượng record muốn lấy về:

SELECT * FROM users LIMIT 1;

Chạy

Để giới hạn số lượng cột trong kết quả trả về, thay vì sử dụng * chúng ta sẽ liệt kê các cột muốn xem giá trị trong bảng, trong ví dụ dưới chúng ta chọn xem 2 cột usernameage:

SELECT username, age FROM users;

Chạy

Để đếm số lượng record có trong bảng sử dụng hàm COUNT() khi thực hiện câu truy vấn SELECT:

SELECT COUNT(*) FROM users;

Chạy

Nếu bạn thêm 4 record như trong bảng mẫu kết quả trả về sẽ như sau:

+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|        4 |
+----------+
Content must not be empty

Related Tutorial