Xóa Dữ Liệu

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Ví dụ dưới đây xóa các record trên bảng users với tên đăng nhập là anlv:

DELETE FROM users WHERE username='anlv';

Chạy

Tương tự như câu lệnh UPDATE câu lệnh DELETE của chúng ta cũng sử dụng mệnh đề WHERE để thiết lập điều kiện giới hạn số lượng record sẽ xóa.

Kiểm tra lại số record còn trên cơ sở dữ liệu:

SELECT * FROM users;

Chạy

Bạn sẽ thấy kết quả hiện ra sẽ chỉ còn lại 3 records trên bảng như sau:

+---------------------+----------+--------+------+
| fullname      | username | gender | age |
+---------------------+----------+--------+------+
| Lê Thị Thùy An | anltt  | Nữ  |  19 |
| Nguyễn Văn Bình | binhnv  | Nam  |  22 |
| Nguyễn Duy Hoàng | hoangnd | Nam  |  20 |
+---------------------+----------+--------+------+

Trường hợp bạn muốn xóa toàn bộ record có trong một bảng, bạn chỉ cần bỏ mệnh để WHERE ra khỏi câu lệnh DELETE:

DELETE FROM users;

Chạy

Content must not be empty

Related Tutorial