Share giá trị của biến với parent process

Mình sử dụng hàm pcntl_fork() trong PHP để tạo nhiều process chạy song song với process cha. Và trong process cha mình cần lấy dữ liệu từ các process con.

Đoạn code thực hiện việc chia process của mình như sau:

<?php
$arr = [];
$pid = pcntl_fork();

if($pid) {
  // process cha
$arr['cha'] = 100;
print_r($arr);
}
else {
  // process con
$arr['con'] = 10;
}

Nhưng khi chạy thì nhận được kết quả như sau:

Array
(
    [cha] => 100
)

Làm sao để giữ giá trị của mảng $arr khi chạy từng process?

Add Answer

Content must be at least 100 characters

Related Discussion