Singleton và Abstract class khác nhau như thế nào?

Trong đợt phỏng vấn gần đây em có nhận được câu hỏi phân biệt sự khác nhau giữa SingletonAbstract class sử dụng static. Lúc đó khi trả lời là Singleton dùng cho object trong khi Abstract dùng cho class thì em nhận hỏi câu hỏi thứ tiếp theo là ngoài điểm khác biệt đó ra thì cả hai đều sẽ reference tới một class hoặc object duy nhất như vậy cả hai đều giống nhau?

Với câu hỏi này thì em không trả lời và về đọc lại khái niệm và cách sử dụng của hai thằng này thì cũng vẫn chưa phân biệt được nên muốn post câu hỏi lên đây nhờ mọi người giúp đỡ.

1 Answer(s)

Lê Chương Lê Chương

Về cơ bản tất cả mọi thứ khai báo static đều được cấp phát bộ nhớ ngay khi chương trình bắt đầu chạy và tồn tại đến khi chương trình kết thúc, phần còn lại chỉ được cấp phát bộ nhớ trong runtime (khi nào gọi tới thì mới cấp phát, và kết thúc khi không tham chiếu tới nữa)

về performance thì khai báo static sẽ truy cập nhanh hơn

Content must be at least 100 characters

Related Discussion