So Sánh PEAR vs PECL

Đối với các lập trình viên PHP lâu năm thì việc phải cài đặt thêm các phần mở rộng extension của PHP vào hệ thống không còn là điều lạ lẫm. Tuy nhiên nếu các bạn để ý thì sẽ có hai cách khác nhau để cài đặt các extension một là thông qua sử dụng PEAR (đọc là pia-ờ)và một là thông qua PECL (đọc là píc-cồ). Vậy hai cách cài đặt này khác nhau như thế nào? Trước tiên chúng ta cùng vào tìm hiểu lần lượt về hai thuật ngữ này.

PEAR Là Gì

Pear là một kho chứa các phần mở rộng hoặc thư viện dành cho ngôn ngữ PHP. Pear cũng cung cấp framework quy định các tiêu chuẩn để viết các extension và thư viện dành cho ngôn ngữ PHP. Để extenstion hay thư viện viết ra có thể được chấp thuận bởi Pear thì tác giả của extension hay thư viện đó cần phải tuân theo các chuẩn này.

Câu Lệnh pear

Để cài đặt các extension hay thư viện có trên kho của Pear vào hệ thống chúng ta sử dụng câu lệnh pear trên cửa sổ dòng lệnh. Ví dụ:

$ pear install EXTENSION_NAME

Để chạy được câu lệnh pear trên máy thì bạn cần phải cài đặt chương trình pear. Để giúp người đọc nắm được cốt lõi của vấn đề thì tôi sẽ viết một bài hướng dẫn về cài đặt chương trình pear ở một bài viết khác.

PECL Là Gì

PECL là một kho chứa các phần mở rộng dành cho PHP được viết bằng ngôn ngữ lập trình C. Để cài đặt các extension từ kho PECL thì đòi hỏi hệ thống của bạn cần có chương trình biên dịch C hay C compiler.

Câu Lệnh pecl

Để cài đặt các extension hay thư viện có trên kho của PECL vào hệ thống chúng ta sử dụng câu lệnh pecl trên cửa sổ dòng lệnh. Ví dụ:

$ pecl install xdebug

Khi cài đặt chương trình pear thì chương trình pecl cũng sẽ được cài đặt.

Khác Biệt Giữa PEAR và PECL

Dựa trên thông tin ở 2 phần trước chúng ta có thể đưa ra bảng liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa PEAR và PECL như sau:

Giống nhau:

  • Cả PEAR và PECL đều là kho cung cấp các extension hoặc thư viện dành cho PHP.
  • Cả hai đều cung cấp chương trình cửa sổ dòng lệnh (pearpecl để cài đặt extension trên hệ thống thông qua cửa sổ dòng lệnh)

Khác nhau:

  • Extension trên PEAR được viết bằng PHP trong khi đó Extension của PECL được viết bằng C.
  • Để cài đặt extension của PECL yêu cầu hệ thống cần có C compiler.
  • PEAR cung cấp chuẩn viết PHP cho các extension và thư viện ngược lại PECL không có chuẩn này (vì extension được viết trên C).

Kết Luận: Bạn cần nắm được cả PEAR và PECL đều là các kho cung cấp các thư viện và phần mở rộng cho PHP tuy nhiên cách các thư viện và extension này được tạo ra khác nhau giữa hai kho này. Ngoài ra cả hai đều cung cấp chương trình cửa sổ dòng lệnh để quản lý các extension và thư viện vào hệ thống.

Content must not be empty

Related Blog