Sử Dụng Câu Lệnh tar Trong Linux

Câu lệnh tar trong linux thường được dùng để lưu trữ nhiều tập tin và thư mục khác nhau dưới dạng một tập tin duy nhất. Các tập tin lưu trữ (còn được gọi là archive file) được tạo ra sử dụng câu lệnh tar thường có phần mở rộng là .tar (hoặc tar.gz, tar.bz nếu như sau đó tệp lưu trữ tiếp tục được nén lại). Ngoài ra, tar cũng được dùng để bung (và/hoặc giải nén) các tập tin lưu trữ để xuất ra các thư mục và tập tin ban đầu. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng câu lệnh này.

Tạo tập tin lưu trữ tar/tar.gz

Để lưu trữ các thư mục và tập tin khác nhau dưới dạng một tập tin archive chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

$ tar -cvf single_archive_file.tar file_1 file_2 file_3 folder_1 folder_2

Ở ví dụ trên sau câu lệnh tar các bạn thấy có các tuỳ chọn -cvf. Tiếp theo sau đó là tên tập tin lưu trữ single_archive_file.tar và cuối cùng là thư mục chưa các tập tin và/hoặc thư mục mà chúng ta muốn lưu trữ file_1, file_2, file_3, folder_1, folder_2.

Giải thích các tuỳ chọn ở trên:

  • Tuỳ chọn c: Viết tắt của create dùng để tạo một tập lưu trữ (thay vì bung hay giải nén, chúng ta sẽ học về bung và giải nén ở phần dưới)
  • Tuỳ chọn v: Viết tắt của verbal dùng để in ra các lỗi hoặc thông báo nếu có trong quá trình tạo tập tin lưu trữ
  • Tuỳ chọn f: Viết tắt của format sử dụng định dạng mặc định (.tar) khi tạo tập tin lưu trữ.

Bạn cũng có thể lưu trữ toàn bộ tập tin và thư mục được đặt bên trong một thư mục. Ví dụ:

$ tar -cvf single_archive_file.tar many_files_and_folders

Nén tập tin lưu trữ

Hai câu lệnh mà bạn mới tìm hiểu ở trên đây chỉ tạo ra tập lưu trữ archive mà chưa nén (compress) tập tin này lại. Việc nén tập tin lưu trữ sẽ giúp giảm bớt dung lượng sử dụng trên máy tính. Để thực hiện việc nén dữ liệu này bạn cần thêm tuỳ chọn z. Ví dụ như sau:

$ tar -cvzf single_archive_file.tar.gz many_files_and_folders

Tuỳ chọn -z ở đây sẽ khiến tập tin lưu trữ được nén lại sử dụng kiểu nén gzip và đồng thời tập tin lưu trữ lúc này cũng được thêm phần mở rộng là .gz.

Trường hợp bạn muốn nén tập tin lưu trữ dưới dạng bzip bạn cần sử dụng tuỳ chọn -j thay vì -z và đồng thời đổi phần mở rộng là .bz thay vì .gz. Ví dụ như sau:

$ tar -cvjf single_archive_file.tar.bz many_files_and_folders

Bung tập tin lưu trữ

Để bung tập tin được lưu trữ sử dụng câu lệnh tar bạn cần thay tuỳ chọn -c bằng tuỳ chọn -x (viết tắt của extract). Ví dụ như sau:

$ tar -xvf single_archive_file.tar

Câu lệnh trên sẽ bung tập tin lưu trữ single_archive_file.tar ra thành những tập tin và thư mục ban đầu và các tập tin này được đặt ở cùng đường dẫn với thư mục của single_archive_file.tar. Tập tin single_archive_file.tar vẫn được giữ nguyên vẹn và không bị xoá đi.

Bung và giải nén

Trường hợp tập tin của bạn được lưu trữ và đồng thời nén lại thì bạn sẽ cần tiến hành bước giải nén cho tập tin lưu trữ trước khi bung. Chúng ta có thể kết hợp cả việc giải nén và bung trong một câu lệnh thông qua việc kết hợp tuỳ chọn -x-z (nếu tập tin lưu trữ được nén dưới dạng gzip) Ví dụ:

$ tar -xvzf single_archive_file.tar.gz

Trường hợp tập tin lưu trữ được nén dưới dạng bzip thì bạn cần thay tuỳ chọn z bằng tuỳ chọn j.

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Blog