Sử Dụng Hàm Document.Write() trong JavaScript

Hàm Document.Write() trong JavaScript được sử dụng để chèn một chuỗi văn bản hoặc mã HTML vào trang web.

Cú Pháp

Cú pháp sử dụng hàmDocument.Write() như sau:

document.write(textOrHTML);

Trong đó textOrHTML là chuỗi văn bản hoặc mã HTML (có thể bao gồm CSS và JavaScript).

Cách Sử Dụng Document.Write()

Ví dụ sau đây sẽ chèn mã HTML <p>Line test!</p> vào giữa hai phần tử p cho trước:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>Line 1</p>
    <script>document.write("<p>Line test!</p>");</script>
    <p>Line 2</p>
</body>
</html>

Kết quả hiển thị:

Hàm document.write - Ví dụ 1

Mã HTML sẽ được chèn vào trang theo thứ tự mà hàm document.write() được gọi. Ở ví dụ dưới đây câu lệnh document.write() nằm trong <head> sẽ chèn phần tử h1 đầu tiên vào trang tiếp đó là 2 phần tử p cho trước và cuối cùng là phần tử p được thêm vào bởi hàm document.write() thứ 2:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
document.write("<h1>HEADING</h1>");
</script>
</head>
<body>
<p>Line 1</p>
<p>Line 2</p>
<script>document.write("<p>LINE TEST!</p>")</script>
</body>
</html>

Kết quả hiển thị:

Hàm document.write - Ví dụ 2

Tránh Sử Dụng Document.Write() Để Hiển Thị Dữ Liệu

Với các bạn lập trình viên mới học JavaScript thì hàm Document.Write() thường được sử dụng để hiển thị dữ liệu. Tuy nhiên đây không phải là cách tốt nhất, mà thay vào đó bạn nên sử dụng hàm console.log().

Ví dụ thay vì sử dụng:

var a = 100;
document.write(a);

Bạn nên sử dụng:

var a = 100;
console.log(a);

2 Bình Luận

Khánh Hoàng Khánh Hoàng

hay qua !!!!!!!!!!!

T Onion T Onion

Sao mình k đọc đc post nhỉ?

Content must not be empty

Related Blog