Sử Dụng Method "findOrFail()" trong Laravel Eloquent

Khi sử dụng Eloquent của Laravel hầu hết các chúng ta đều biết cách sử dụng method find() để tìm record trên database với ID cho trước:

$post = Post::find(100);

Tuy nhiên ít bạn biết rằng ngoài find() thì Laravel còn cung cấp method findOrFail() rất hữu ích và có thể giúp chúng ta code nhanh hơn nữa!

Ví dụ thay vì phải viết đoạn code dài dòng như sau:

$post = Post::find(100);
if ( empty ($post) ) {
    abort (404);
}

Chúng ta có thể code ngắn gọn lại như sau:

$post = Post::findOrFail(100);

Nếu bạn thắc mắc chuyện gì xảy ra nếu không có record nào trên DB với ID là 100 thì câu trả lời đó là method findOrFail() sẽ thực hiện giống như những gì đoạn code dài dòng phía trên làm!

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Tip