Sử Dụng cURL Trên Cửa Sổ Dòng Lệnh

Giới Thiệu

cURL (xi URL) là một công cụ mạnh mẽ bên cạnh wget. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh cURL trên cửa sổ dòng lệnh để thực hiện các tác vụ phổ biến như phân tích nội dung website, gửi dữ liệu lên server, upload tập tin.

Yêu Cầu

Để làm theo bài viết này bạn cần cài đặt CURL trên máy. Nếu cURL chưa được cài đặt trên hệ thống bạn có thể tải từ địa chỉ tải cURL.

Sử Dụng cURL

Sau khi cài đặt cURL trên máy client bạn mở terminal và làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo đây.

Hiển Thị Nội Dung Một Trang

Để hiển thị nội dung một trang chúng ta dùng câu lệnh sau:

curl http://example.com

Lưu Nội Dung Trang

Để tải nội dung của một trang web sử dụng cURL về client chúng ta dùng câu lệnh sau:

curl -o example.html http://example.com

Câu lệnh trên sẽ tải về nội dung trang http://example.com và lưu vào tập tin example.html.

Tải Tập Tin

Để tải tập tin trên internet về máy chúng ta dùng câu lệnh sau:

curl -O https://example.com/downloads/file.zip

Câu lệnh trên sẽ tải tập tin file.zip từ địa chỉ URL https://example.com/downloads/file.zip về client và lưu trong thư mục hiện tại trên terminal.

Để thay đổi tên của tập tin tải về chúng ta dùng câu lệnh sau:

curl -O my_file.zip http://example.com/downloads/file.zip

Câu lệnh trên sẽ tải tập tin file.zip từ địa chỉ URL https://example.com/downloads/file.zip về client với tên my_file.zip và lưu trong thư mục hiện tại trên terminal.

Post Dữ Liệu Form Data Lên Server

Câu lệnh sử dụng để gửi form data theo phương thức POST lên server như sau:

curl --data "title=value1&content=value2" https://example.com/articles

Câu lệnh trên sẽ gửi dữ liệu lên máy chủ tại địa chỉ URL https://example.com/articles với hai trường dữ liệu và titlecontent với giá trị lần lượt là value1value2.

Upload File Lên Server

Để upload file từ client lên server từ client thông qua cURL chúng ta dùng câu lệnh sau:

curl --form "fileupload=/path_to/my-file.txt" http://example.com

Câu lệnh trên sẽ upload tập tin từ client được lưu tại địa chỉ /path_to/my-file.txt lên server tại địa chỉ URL http://example.com.

Trường hợp tập tin cần upload nằm trong cùng một địa chỉ thư mục hiện tại trên cửa sổ dòng lệnh chúng ta có thể sử dụng cú pháp sau:

curl --form "fileupload=@my-file.txt" http://example.com
Content must not be empty

Related Blog