Sử dụng Git Hiệu Quả Hơn Với Alias

Hiện nay Git là một trong các VCS (version control system) phổ biến được sử dụng bởi rất nhiều lập trình viên để quản lý version của source code trong dự án. Git có ưu điểm nổi bật là hệ thống giúp quản lý theo phương pháp phân tán (distributed) thay vì
tập trung (centralized) giúp các developer có thể tập trung vào code các feature riêng mà không lo xử lý conflict hằng ngày. Chính lý do trên nên hầu hết các dự án lớn đều chọn sử dụng Git.

Khi làm việc với Git trên cửa sổ dòng lệnh, bạn thường sẽ cần phải chạy các câu lệnh phổ biến như:

  • git status: Để theo dõi trạng thái (hay những thay đổi) của file có trong dự án
  • git diff: Để xem chi tiết nội dung các thay đổi tạo ra trong các file chứa source code dự án
  • git checkout: Để checkout source code

Và còn nhiều câu lệnh khác.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo alias cho Git để giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi chạy các câu lệnh lặp đi lặp lại trên.

Hiển Thị Danh Sách Các Alias

Câu lệnh git config được dùng để quản lý cấu hình cho Git client. Việc tạo alias cho Git cũng được thực hiện thông qua git config. Chúng ta có thể sử dụng option --global trong câu lệnh này khi muốn quản l
ý cấu hình cho Git ở phạm vi global (hay trên toàn bộ hệ thống mà người dùng đang login). Trên cửa sổ terminal bạn chạy các câu lệnh dưới đây để liệt kê các cấu hình hiện tại của Git:

$ git config --global -l

Trường hợp bạn muốn cấu hình Git cho một repository của Git mà không muốn cấu hình này tồn tại ở các repo khác thì khi đó bạn không sử dụng option --global. Ví dụ sau đây sẽ hiển thị
danh sách các cấu hình của Git cho repo hiện tại kết hợp với cấu hình của Git trong phạm vi global:

$ git config -l

Tạo Alias Cho Git

Để tạo alias cho git chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

$ git config --global alias.alias_name git_command

Ví dụ:

$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.br branch
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status

Để tạo alias cho Git ở phạm vi repo bạn bỏ option --global ở các câu lệnh trên.

Tới đây khi chạy:

$ git st

Bạn sẽ thấy Git hiển thị kết quả giống như khi chạy câu lệnh đẩy đủ git status.

Content must not be empty

Related Blog