1 Answer(s)

Đình Anh Đình Anh

Ruby API hỗ trợ nhiều cách khác nhau để có thể thực hiện câu lệnh Shell trong khi chạy chương trình:

Sử Dụng Dấu `

Sử dụng dấu ` (hay backstick) là một trong những cách phổ biến nhất để tương tác với Shell. Cú pháp:

`command`

Ví dụ:

result = `ls -la`
puts result

Sử Dụng %x

Cú pháp:

%x(command)

Trong đó command là câu lệnh Shell sẽ được thực hiện.

Ví dụ:

#!/usr/bin/ruby
result = %x(ls -la)
puts result

Sử Dụng system

Cú pháp:

system command

Trong đó command là câu lệnh Shell sẽ được thực thi.

Ví dụ:

result = system "ls la"
puts result
Content must be at least 100 characters

Related Discussion