Tác giả của ngôn ngữ lập trình PHP

Em đang đọc một bài viết về PHP cơ bản thì thấy có đoạn viết:

PHP là ngôn ngữ mã nguồn mở miễn phí và được phát triển bởi cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới.

Nhưng trước khi nhận được đóng góp của cộng đồng thì cũng cần có người khởi tạo. Search Google thì em thấy một số nguồn nói rằng PHP được viết bởi Rasmus Lerdorf còn một số khác nói rằng Rasmus Lerdoft chỉ là người khởi đầu dự án còn trong quá trình phát triển PHP sau này đóng góp phần lớn thuộc về hai developer người Israel là Andi Gutmans, Zeev Suraski. Trên php.net/credits.php thì thấy cả ba tác giả đều được liệt kê.

Vậy theo các bác thì ai mới đúng là người đã viết ra ngôn ngữ lập trình PHP?

2 Answer(s)

Minh Phạm Minh Phạm

Bạn cần hiểu rằng đặc điểm của mã nguồn mở là ai cũng có thể đóng góp vào dự án tuy nhiên người khởi tạo ra nó chỉ có một và đối với PHP thì đó là Rasmus Lerdoft.

Tất nhiên các lập trình viên khác như Andi Gutmans, Zeev Suraski cũng có nhiều đóng góp sau đó tuy nhiên thì điều này cũng không thể làm thay đổi tên cha đẻ của ngôn ngữ PHP :)

Nam Minh Nam Minh

Rasmus Lerdoft

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Lerdoft là người tạo ra ngôn ngữ PHP, cụ thể là ngữ pháp (trong đó có cách viết syntax), chương trình phiên dịch PHP compiler cho hai phiên bản đẩu tiên.

Tuy nhiên sau đó thì Andi Gutmans, Zeev Suraski là hai người có nhiều đóng góp đáng kể trong việc phát triển các phiên bản sau đó.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion