Tại sao bạn không nên sử dụng @import trong CSS

Sử dụng cú pháp @import trong CSS cho phép chúng ta nhập mã CSS từ các tệp CSS khác. Ví dụ trong tệp mail.css chúng ta viết:

@import('style.css')

Với cách này thì trên trang HTML chúng ta chỉ cần sử dụng 1 tham chiếu tới tệp main.css vì lúc này mã lệnh của tệp style.css sẽ được nhập vào tệp main.css.

<link rel='stylesheet' type='text/css' href='main.css'>

Cú pháp này khá tiện dụng vì nó giảm số lượng bàn phím mà lập trình viên phải gõ. Nếu sử dụng cú pháp thông thường thì chúng ta sẽ phải thêm một dòng sau tới tệp style.cssvào phía trước dòng tham chiếu tới tệp main.css như sau:

<link rel='stylesheet' type='text/css' href='style.css'>
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='main.css'>

Rất dài dòng phải không? Tuy nhiên sử dụng @import lại là một việc hạn chế làm bởi vì nó sẽ làm chậm tốc độ tải trang so với sử dụng thẻ <link> để tham chiếu. Để giải thích lý do tại sao @import lại làm chậm tốc độ tải trang chúng ta cùng khảo sát quá trình tải trang khi sử dụng thẻ <link>để tham chiếu và khi sử dụng @import.

Sử dụng thẻ <link>

Khi sử dụng thẻ <link>để tham chiếu tới nhiều tệp CSS khác nhau thì trình duyệt sẽ thực hiện việc tải các tệp này cùng một lúc. Với ví dụ trên của chúng ta thì tệp main.cssvẫn sẽ được tải về trong thời gian mà tệp style.css chưa tải xong. Hãy xem hình sau để dễ hình dùng hơn.

Sử dụng cú pháp @import để nhập 1 tệp CSS khác

Cách tải tệp CSS như trên được gọi là tải bất đồng bộ.

Sử dụng cú pháp @import

Khi sử dụng cú pháp @import để tham chiếu tới 1 tệp CSS khác thì trình duyệt sẽ tải lần lượt các tệp này về. Với ví dụ trên thì tệp main.css sẽ chỉ bắt đầu được tải về khi tệp style.css đã được tải xong. Hãy xem hình sau để dễ hình dùng hơn.

Sử dụng thẻ link để tham chiếu tới tệp CSS

Cách tải tệp CSS như trên được gọi là tải đồng bộ.

Như vậy rõ ràng việc sử dụng thẻ <link>sẽ giảm tốc độ tải trang và qua đó giúp tăng trải nghiệm của người dùng hơn so với dùng cú pháp @import trong CSS.

Content must not be empty

Related Blog