1 Answer(s)

Lê Trung Lê Trung

Làm như vậy để đảm bảo bảo mật cho server!

Bạn thử hình dung trong trơngf hợp có một người dùng nào (ví dụ một nhân viê sắp nghỉ việc) login vào server và tạo một alias như sau:

$ alias test.sh="rm -rf /"

Lúc này câu lệnh của bạn:

$ test.sh

Sẽ thực hiện tác vụ xoá bỏ toàn bộ tập tin trên server thay vì thực thi mã lệnh có trong tập tin test.sh.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion