Tạo Chương Trình Hello World với PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản phổ biến được sử dụng để tạo các ứng dụng web. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết một ứng dụng đơn giản có tên là Hello World sử dụng PHP. Khi được chạy chương trình Hello World này sẽ hiển thị dòng chữ Hello World.

Yêu Cầu

Bạn cần phải có những phần mêm sau cài đặt trên máy tính để có thể thực hành song song khi đọc bài viết này:

  • Một chương trình hiệu chỉnh văn bản (text editor) dùng để viết mã lệnh. Các text editor phổ biến như Notepad hoặc Notepad++ trên hệ điều hành Windows, trên Mac có TextEdit và trên Ubuntu có gedit.
  • Trình biên dịch ngôn ngữ PHP (PHP interpreter) dùng để chạy chương trình (bao gồm một hay nhiều tập tin) được viết bằng PHP.

Tạo Chương Trình Hello World

Sử dụng text editor tương ứng được cài trên máy tính của bạn và tạo một tập tin hello_world.php với nội dung như sau:

<?php
    echo "Hello World";
?>

Ở trên bạn thấy mã lệnh PHP được bắt đầu bằng thẻ <?php hay còn gọi là thẻ mở của PHP và được kết thúc bởi ?> hay còn gọi là thẻ đóng PHP. Đặt bên trong cặp thẻ này là một câu lệnh:

    echo "Hello World";

Trong lập trình câu lệnh tương ứng với một tác vụ mà máy tính sẽ thực hiện. Câu lệnh ở trên thực hiện tác vụ in ra màn hình dòng chữ Hello World. Trong ngôn ngữ PHP câu lệnh được kết thúc bởi dấu ;.

Chạy Chương Trình

Sau khi viết xong chương trình chúng ta có thể chạy (hay thực thi) chương trình sử dụng trình biên dịch PHP.

Trên Hệ Điều Hành Windows

Trên Windows, bạn mở chương trình Command Prompt bằng cách bấm phím Windows và tìm kiếm cho cmd.exe sau đó gõ Enter. Command Prompt là chương trình cửa sổ dòng lệnh cho phép bạn tương tác với hệ điều hành thông qua các câu lệnh có sẵn. Sau khi khởi động Command Prompt, bạn sẽ thấy một cửa sổ hiển thị lên với nội dung như sau:

C:\>

Lúc này bạn có thể bắt đầu nhập lệnh trên Command Prompt và chạy. Ở chúng ta muốn sử dụng chương trình thông dịch PHP để chạy chương trình hello_world.php ở trên. Do đó đầu tiên chúng ta cần di chuyển tới thư mục chứa tập tin hello_world.php. Để làm điều này chúng ta sử dụng câu lệnh cd (viết tắt của change directory):

C:\> cd path_to_hello_world.php

Thay path_to_hello_world.php bằng địa chỉ thư mục chứa tập tin hello_world.php trên máy tính của bạn.

Sau đó bạn có thể chạy đâu lệnh dưới đây để thực thi chương trình hello_world.php:

C:\> php hello_world.php

Kết thúc câu lệnh trên bạn sẽ thấy cửa sổ dòng lệnh hiển thị dòng chữ

Hello World

Trên Mac và Ubuntu

Trên Mac và Ubuntu chúng ta có thể sử dụng chương trình cửa sổ dòng lệnh có tên là terminal. Với Mac bạn có thể khởi động terminal bằng cách tìm kiếm cho cụm từ này trong chương trình Launchpad hoặc Spotlight Search. Với Ubuntu bạn có thể khởi động terminal bằng cách tìm kiếm cho cụm tử này trong chương trình Launchpad hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + Alt + Shift.

Sau khi mở terminal, chúng ta cần thực hiện thao tác tiếp theo là di chuyển tới thư mục chứa tập tin hello_world.php:

$ cd path_to_hello_world.php

Thay path_to_hello_world.php ở trên bằng địa chỉ thư mục chứa tập tin hello_world.php.

Tiếp theo bạn có thể sử dụng trình biên dịch PHP và chạy chương trình hello_world.php:


$ php hello_world.php
``

Kết thúc câu lệnh trên bạn sẽ thấy cửa sổ dòng lệnh hiển thị dòng chữ

    Hello World
Content must not be empty

Related Blog