Tạo Số Ngẫu Nhiên trong PHP

Trong PHP có hai cách khác nhau để tạo ra một số ngẫu nhiên (là số nguyên) đó là dùng làm rand() hoặc mt_rand().

Tạo Số Ngẫu Nhiên trong PHP - mt_rand() và rand

Sử Dụng Hàm rand()

Có hai kiểu cú pháp khác nhau để giúp tạo ra một số ngẫu nhiên với hàm rand():

Sử dụng cú pháp dưới đây để tạo một số (tự nhiên) ngẫu nhiên từ 0 cho tới giới hạn trả về bởi hàm getrandmax():

rand()

Ví dụ:

<?php
echo rand(); // Hiển thị: 1703337559
?>

Sử dụng cú pháp dưới đây để tạo một số nguyên ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ $min tới $max:

rand ($min , $max )

Ví dụ:

<?php
echo rand(-10, 10); // Hiển thị: -2
?>

Lưu ý: $min$max đều là các số nguyên.

Sử Dụng Hàm mt_rand()

Cú pháp hàm mt_rand() tương tự như rand():

Để tạo một số tự nhiên ngẫu nhiên với mt_rand():

mt_rand()

Để tạo một số nguyên ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ $min tới $max:

mt_rand($min, $max )

Tương tự như rand() thì $min$max đều là các số nguyên trong trường hợp dùng cú pháp trên.

Content must not be empty

Related Blog