Thắc Mắc về "Malloc" và "Calloc" trong C

Em đang bị vướng về cách sử dụng hai hàm malloccalloc trong lập trình C đó là khi em cấp phát bộ nhớ là 0 byte cho con trỏ thì tại sao khi chạy chương trình nhập dữ liệu vào vẫn được?

Đoạn code em chạy như trong hình phía dưới:

Các bác ai biết giải thích giúp em biết tại sao hiện tượng trên xảy ra với?

Em cảm ơn!

1 Answer(s)

khoa ngodang khoa ngodang

Cách khai báo: size nmemb = 0 hay dùng cho các version c trước đây. Khi bạn khai báo như trên thì tương đương với khai báo int *p = null;
việc truy xuất dữ liệu của con trỏ rác sẽ dẫn đến kết quả không chính xác hoặc chết chương trình.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion