Thẻ meta http-equiv dùng để làm gì?

Khi xem source của một trang web thì mình thấy trong thẻ <head> có thẻ <meta> như sau:

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8">

Mình không rõ thẻ này được dùng với mục đích gì và thiếu nó có ảnh hưởng gì tới trang không?

Add Answer

Content must be at least 100 characters

Related Discussion