Thiết Lập Username và Email trong Git

Git sử dụng tên người dùng (username) để giúp xác định ai là tác giả của một commit trong repository. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập tên người dùng và email cho Git cient sử dụng trên máy tính bạn.

Thiết Lập Username và Email trong Git

Có hai cách thiết lập username và email cho Git đó là thiết lập trên phạm vi toàn hệ thống (global) hoặc thiết lập cho phạm vi của từng repository. Nếu bạn không thiết lập username và email trong phạm vi repository thì thì thiết lập toàn cục sẽ được sử dụng, ngược lại nếu thiết lập trong phạm vi repository thì thiết lập này sẽ chỉ được áp dụng trong phạm vi của repository đó và thay thế cho thiết lập trong phạm vi toàn cục.

Lưu ý: Tên người dùng sử dụng để cấu hình cho Git sử dụng trên máy bạn không cần bắt buộc phải trùng với tên người dùng của bạn trên trang GitHub nếu như bạn đã đăng ký tài khoản trên trang này.

Thiết Lập Username và Email Trong Phạm Vi Global

Bước 1: Khởi Động Cửa Sổ Dòng Lệnh Hoặc Git Bash
Tuỳ thuộc vào hệ điều hành chạy trên máy mà bạn chọn chương trình cửa sổ dòng lệnh terminal hoặc Git Bash để thiết lập username và email cho Git:

  • Với Mac OSX và Linux bạn sử dụng cửa sổ dòng lệnh terminal. Tham khảo bài viết làm quen với sổ dòng lệnh terminal để có thêm chi tiết.
  • Với Windows bạn cần sử dụng chương trình Git Bash. Bạn có thể tìm kiếm chương trình Git Bash trong Start Menu.

Bước 2: Thiết Lập Tên Người Dùng

Trên cửa sổ dòng lệnh chạy câu lệnh sau để thiết lập tên người dùng:

$ git config --global user.name "John Doe"

Bước 3: Thiết Lập Địa Chỉ Email

Trên cửa sổ dòng lệnh chạy câu lệnh sau để thiết lập địa chỉ email:

$ git config --global user.email "johndoe@example.net"

Bước 4: Kiểm Tra Lại Các Thiết Lập
Chạy câu lệnh sau đây để kiểm tra thiết lập cho tên người dùng:

$ git config --global user.name

Chạy câu lệnh sau đây để kiểm tra thiết lập cho địa chỉ email:

$ git config --global user.email

Thiết Lập Username và Email Trong Phạm Vi Repository

Thiết lập này được làm tương tự như thiết lập trong phạm vi global tuy nhiên sẽ có hai điểm khác biệt mà bạn cần chú ý:

  • Thứ nhất: Bạn cần di chuyển vào thư mục chứa Git repository mà bạn muốn thiết lập. Ví dụ $ cd ~/Sites/my_project.
  • Thứ hai: Với mỗi câu lệnh bạn sẽ không sử dụng tuỳ chọn --global nữa. Ví dụ: $ git config user.username "John Doe"

Tới đây bạn chúng ta đã hoàn tất việc tìm hiểu thiết lập tên người dùng và email cho Git. Chúc bạn thành công.

Content must not be empty

Related Blog