Thuộc tính data dùng để làm gì?

Khi xem mã nguồn HTML của một số trang web thì em có thấy trong một số phần tử HTML hay sử dụng thuộc tính có tên bắt đầu bằng data-. Ví dụ như:

<div data-user-id="">

</div>

Theo em được biết thì trong HTML không có thuộc tính này.

Em không chuyên về HTML & JavaScript nên không rõ thuộc tính data- này dùng để làm gì?

1 Answer(s)

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Thuộc tính data-* được giới thiệu trong HTML5 dùng để lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên trang HTML. Trong đó * phải gồm ít nhất một ký tự trở lên và không dùng chữ in hoa.

Sử dụng thuộc tính data-* chúng ta có thể lưu trữ dữ liệu trên trang HTML mà không cần phải gửi yêu cầu (thường thông qua AJAX) lên máy chủ. Dữ liệu này sau đó có thể lấy ra thông qua JavaScript.

Ví dụ sử dụng jQuery bạn có thể lấy ra giá trị của thuộc tính data-user-id của phần tử <div> có giá trị ID là my-div như sau:

$("#my-div").data("user-id");
Content must be at least 100 characters

Related Discussion