1 Answer(s)

Trung Tran Trung Tran

Chào bạn, line-height là height của 1 dòng có tác dụng căn chỉnh dành cho chỉ 1 dòng, không phải như height kia là height của toàn khối chứa nhiều dòng. line-height còn có tác dụng như vertical-align: middle, nếu chỉ set height cho dòng thì chữ sẽ luôn ở vị trí top, nhưng khi set line-height thì sẽ nó sẽ ở vị trí middle.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion