Tìm Hiểu về File I/O trong Java - Tạo File

File I/O là một trong những chủ đề quen thuộc trong lập trình phần mềm và trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo file sử dụng ngôn ngữ Java sử dụng class được cung cấp sẵn bởi Java là File.

Để làm theo hướng dẫn trong bài học này trên máy của bạn cần được cài đặt Java Development Kit (hay JDK). JDK giúp chúng ta có thể compile mã lệnh và chạy chương trình.

Import Class

Bây giờ bạn tạo một tập tin với tên FileIOExample.java với nội dung như sau:

import java.io.File;
import java.io.IOException;

class FileIOExample
{
  public static void main( String[] args )
  {  
    System.out.println("Hello Java!");
  }  
}

Ở trên chúng ta import vào hai class là java.io.Filejava.io.IOException. Chúng ta sẽ sử dụng hai Class này ở phần tiếp theo. Bây giờ compile file trên và chạy thử. Nếu trên Linux thì bạn có thể sử dụng câu lệnh sau để compile chương trình:

$ javac FileIOExample.java

Và sau đó chạy:

$ java FileIOExample

Tạo File Trong Java

Để tạo file trong Java chúng ta sử dụng phương thức createNewFile() của File class. Trước tiên tạo một object từ class này:

import java.io.File;
import java.io.IOException;

class FileIOExample
{
  public static void main( String[] args )
  {  
    try {
      File myFile = new File("./my_sample_file.tmp");

      boolean result = myFile.createNewFile();

      if (result) {
        System.out.println("Success!");
      } else {
        System.out.println("File exists!");
      }
    } catch (IOException e) {
        System.out.println("Error!");
    }
  }
}

Ở trên chúng ta khởi tạo biến myFile là một object instance tạo ra bởi class File trong Java:

File myFile = new File("my_sample_file.txt");

Tiếp theo chúng ta gọi phương thức createNewFile() của object vừa được tạo ở trên để tạo ra một tập tin với tên là my_sample_file.txt, kết quả trả về là một giá trị boolean:

boolean result = myFile.createNewFile();

Các bạn lưu ý rằng phương thức createNewFile() có thể tạo trả về lỗi IOException trong trường hợp java không gặp lỗi khi tạo file. Do vậy Java quy định chúng ta cần phải
handle việc xử lý lỗi ngay khi phương thức này được gọi. Trong ví dụ trên chúng ta đã sử dụng try...catch để handle trường hợp gặp phải lỗi.

Biến result sẽ nhận một trong hai giá trị là true trong trường hợp file được tạo thành công hoặc false nếu như file đã tồn tại trên hệ thống.

Bây giờ compile lại chương trình và chạy thử bạn, nếu như file my_sample_file.tmp không tồn tại và Java có quyền tạo file này thì bạn sẽ thấy dòng thông báo Success! hiển thị và đồng thời Java cũng tạo ra file này trên hệ thống với nội dung trống rỗng.

Content must not be empty

Related Blog