Tìm Kiếm và Thay Thế Văn Bản Sử Dụng Câu Lệnh "sed" trong Linux

Câu Lệnhsed

sed là một trong những công cụ mạnh mẽ trong Linux giúp chúng ta có thể thực hiện các thao tác với văn bản như tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa.. Khác với các text editor thông thường, sed chấp nhận văn bản đầu vào có thể là nội dung từ một file có trên hệ thống hoặc từ standard input hay stdin. Chính vì vậy sed còn được gọi là một stream editor.

Nếu bạn thường xuyên sử dụng chương trình cửa sổ dòng lệnh terminal trên Linux, bạn sẽ thấy sử dụng câu lệnh sed giúp chúng ta có thể thực hiện các thao tác với văn bản diễn ra nhanh hơn. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng chương trình này để tìm kiếm và thay thế văn bản.

Tạo File Văn Bản Mẫu

Trước khi chạy câu lệnh sed chúng ta sẽ tạo một tập tin với tên là test.txt trên máy tính với nội dung như sau:

foo 1
sample text
Foo 2
sample text
foO 3

Tìm và Thay Thế Văn Bản Sử Dụng sed

Câu lệnh dưới đây sẽ thực hiện việc tìm kiếm cho foo và thay thế bởi bar có trong trong test.txt

$ sed -e "s/foo/bar/g" test.txt

Bạn sẽ thấy terminal hiển thị kết quả:

bar 1
sample text
Foo 2
sample text
foO 3

Trong câu lệnh trên:

  • Tùy chọn -e dùng để thêm vào biểu thức thực thi bởi sed
  • Biểu thức "s/foo/bar/g" là biểu thức regular expression dùng để thực hiện việc thay thế (subtitude) foo bởi bar và việc thay thế này được thực hiện cho tất cả các kết quả foo có trong test.txt
  • File test.txt là tập tin chứa nội dung văn bản

Bạn có thể bỏ qua tùy chọn /g trong biểu thức truyền vào câu lệnh sed:

$ sed -e "s/foo/bar/" test.txt

Sử dụng tùy chọn i trong biểu thức regular expression, nếu bạn muốn tìm kiếm và thay thế theo kiểu không phân biệt in hoa và in thường (nghĩa là cả foo, Foo, FoO... đều sẽ được thay thế bởi bar:

$ sed -e "s/foo/bar/i" test.txt

Bạn sẽ thấy terminal hiển thị kết quả:

bar 1
sample text
bar 2
sample text
bar 3

Để thực hiện việc thay thế trực tiếp trên nội dung của file (in-place substitution) bạn sử dụng tùy chọn -i trong câu lệnh:

$ sed -i -e "s/foo/bar/g" test.txt

Câu lệnh trên sẽ thực hiện việc thay thế nội dung của tập tin test.txt.

Nếu bạn không muốn thay đổi trực tiếp trên file test.txt bạn có thể thêm vào giá trị cho tùy chọn -i:

$ sed -i  ".back" -e "s/foo/bar/g" test.txt

Câu lệnh trên sẽ lưu kết quả ra tập tin test.txt.back.

1 Bình Luận

Dương Ricky Dương Ricky

/s ở đầu có nghĩa là gì ạ

Nguyen Lam Nguyen Lam

/s (substitute) nghĩa là thay thế đó bạn

Content must not be empty

Related Blog