1 Câu Trả Lời

Lê Trung Lê Trung

Sử dụng lsoft với tùy chọn -i như sau:

$ lsof -i TCP:80

Hoặc:

$ lsof -i :80

Kết quả hiển thị:

  COMMAND PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
  chrome 6536 coderx 322u IPv4 1507688   0t0 TCP 192.168.19.43:45372->204.11.109.77:http (ESTABLISHED)
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan