Tìm các ứng dụng đang chạy trên cổng 80

Mình đang sử dụng Ubuntu 16.04, khi chạy câu lệnh sau để khởi động apache:

$ sudo service apache2 restart

Thì gặp phải lỗi thông báo cổng 80 đang được sử dụng:

Address already in use

Làm cách nào để tìm ra các ứng dụng đang sử dụng cổng 80?

1 Answer(s)

Lê Trung Lê Trung

Sử dụng lsoft với tùy chọn -i như sau:

$ lsof -i TCP:80

Hoặc:

$ lsof -i :80

Kết quả hiển thị:

  COMMAND PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
  chrome 6536 coderx 322u IPv4 1507688   0t0 TCP 192.168.19.43:45372->204.11.109.77:http (ESTABLISHED)
Content must be at least 100 characters

Related Discussion