2 Answer(s)

Nguyễn Vượng Nguyễn Vượng

Bạn dùng method có sẵn của PHP get_class(), ví dụ:

$a = new ArrayObject;

echo get_class($a);

https://3v4l.org/b9WgE

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Trong PHP từ phiên bản 5 trở đi bạn có thể sử dụng Reflection API:

$ref = new ReflectionClass("MyClassName");
echo $ref->getFileName();
Content must be at least 100 characters

Related Discussion