Trang trống sau khi gọi hàm mysql_connect

Trong đoạn code em viết cho trang connect_db.php em làm giống với bài hướng dẫn nhưng khi mở trang này trên trình duyệt thì lại hiển thị một trang trống (trừ tiêu đề ra).

Đoạn code em viết như sau:

$link = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'hoclaptrinh_org');

if($$link){
    die('Không thể kết nối với database: ' . $mysqli_connect_errno($link));
} else {
    echo "<p>Kết nối thành công</p>";
}

Anh chỉ giúp em nên làm sao để hết bị lỗi này ạ?

1 Answer(s)

Hoàng Tùng Hoàng Tùng

Ở dòng này:

$link = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'hoclaptrinh_org');

Bạn kiểm tra lại xem mật khẩu như vậy đã đúng chưa. Nếu đúng thì bạn thử kết nối với database server sử dụng MySQL client:

$ mysql -u root -p

Còn trong trường hợp không được nữa thì bạn cho nên xem log error của PHP để có thể biết chính xác lỗi nằm ở đâu.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion