Showing 10 / 24 results

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong Objective C là: Kiểu integer, kiểu float và kiểu void

Integer

Kiểu dữ liệu integer hay int này dùng để biểu diễn các số nguyên. Ví dụ:

#import <Foundation/Foundation.h>

int main()
{
   NSLog(@"Năm nay là năm : %i\n", 2015);

   return 0;
}

Để tối ưu hóa bộ nhớ khi làm việc với số nguyên, Objective-C còn cung cấp thêm các kiểu dữ liệu nhỏ hơn là tập hợp con của kiểu int. Bảng dưới đây sẽ liệt kê các kiểu dữ liệu con, ...

Đối Tượng jQuery

Thư viện jQuery cung cấp cho chúng ta đối tượng jQuery và chúng ta sẽ làm việc chủ yếu với đối tượng này. Trong phần lớn các trường hợp bạn sẽ sử dụng đối tượng jQuery để lựa chọn phần tử HTML và sau đó thêm hành động cho chúng:

$(selector).action()

Ở ví dụ trên:

  • $: Chính là đối tượng jQuery, bạn cũng có thể sử dụng jQuery thay cho $.
  • $(selector): Dùng để lựa chọn phần tử HTML. Selector (hay bộ chọn) có thể là giá trị id hoặc giá trị lớp (class) CSS của phần tử HTML. Bạn sẽ tìm...

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một template cơ bản sử dụng Twitter Bootstrap. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu các thành phần yêu cầu cần phải có trong trang HTML sau khi nhúng thư viện Twitter Bootstrap ở bài học trước.

Khai Báo <DOCTYPE>

Twitter Bootstrap sử dụng HTML5 nên chúng ta cần sử dụng thẻ <DOCTYPE> của phiên bản này:

<!DOCTYPE html>

Các Thẻ <meta>

Khung làm việc Twitter Bootstrap quy định 3 thẻ <meta> dưới đây cần phải được đặt ngay phía sau thẻ mở <head>:

<head>
<meta...

Máy Tính Là Gì

Mặc dù thuật ngữ này rất phổ biến tuy nhiên không ít bạn học lập trình chưa nắm rõ khái niệm rất cơ bản này.

Một máy tính là một loại thiết bị (máy móc) đặc biệt mà có thể hiểu được các chỉ dẫn để qua đó thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ (tác vụ) khác nhau.

Để thực hiện một tác vụ nào đó chúng ta cần cung cấp thông tin đầu vào cho máy tính. Các thông tin đầu vào này còn được gọi là input. Thông tin đầu vào có thể được gửi tới máy tính thông qua các thiết bị phần cứng như bàn phím,...

Java web là gì? Trong bài viết này mình sẽ nói chi tiết về vấn đề này để các bạn có thể nắm được định nghĩa,và từ đó hy vọng các bạn sẽ có những định hướng tốt hơn cho việc nghiên cứu và tìm hiểu của mình trong quá trình học tập.

Java Web…là gì?
Java web không có gì to tát như các bạn nghĩ đâu,đầu tiên mình sẽ nói đến từ đầu tiên là Java.Vậy Java nó là một ngôn ngữ dùng lập trình.Tiếp theo từ thứ hai là Web,web ở đây là viết tắt của website,một website thì có thể chứa nhiều trang web.

Lộ trình ...

Tag được gắn vào phía sau kiểu dữ liệu của trường trong Struct và sử dụng cú pháp key:"value", trong đó key là khoá của tag và value là giá trị của tag. Nếu bạn từng học HTML thì Tag trong Golang khá giống với thẻ HTML và mỗi key:"value" là một th

JavaScript Là Gì JavaScript là một loại ngôn ngữ máy tính được sử dụng chủ yếu cùng với phần mềm duyệt web để tạo các hiệu ứng cho trang web. Code JavaScript t...
Học JavaScript Cơ Bản

Ở phần trước của bài học này các bạn đã tìm hiểu về những kiến thức cơ bản nhất trong JavaScript bao gồm cách nhúng và chạy mã JavaScript, cách tạo một hộp thoại cảnh báo alert, làm việc với biến và kiểu dữ liệu. Ở phần hai cũng là phần cuối của bài học n