Twitter Bootstrap

Twitter Bootstrap là một framework được phát triển đầu tiên bới các developer và designer làm việc tại Twitter. Dự án được bắt đầu vào giữa năm 2010 và là dự án open source (mã code được phát triển bởi cộng đồng và miễn phí sử dụng). Cho tới thời điểm này Twitter Bootstrap đã trở thành framework phổ biến nhất dùng trong việc thiết kế giao diện website sử dụng HTML, CSS, JS.

Trong khóa học này bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết các bược để thiết kế một website sử dụng Twitter Bootstrap. Hiểu về responsive design, sử dụng các icon sẵn có trong framework và các tiện ích Javascript sẵn có.

Content must not be empty

Related Tutorial