Template Cơ Bản

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một template cơ bản sử dụng Twitter Bootstrap. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu các thành phần yêu cầu cần phải có trong trang HTML sau khi nhúng thư viện Twitter Bootstrap ở bài học trước.

Khai Báo <DOCTYPE>

Twitter Bootstrap sử dụng HTML5 nên chúng ta cần sử dụng thẻ <DOCTYPE> của phiên bản này:

<!DOCTYPE html>

Các Thẻ <meta>

Khung làm việc Twitter Bootstrap quy định 3 thẻ <meta> dưới đây cần phải được đặt ngay phía sau thẻ mở <head>:

<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!--- các thẻ khác --->
</head>

Conditional Comment (Dành Cho IE8)

Để website có thể tương thức được với trình duyệt Internet Explorer phiên bản 8 thì chúng ta cần phải thêm đoạn Conditional Comment sau vào phía trước thẻ đóng </head> trong trang HTML.

  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->

Template Cơ Bản

Sau khi thêm các thành phần cần thiết như ở trên chúng ta sẽ tạo thêm một thẻ <h1> vào trong phần body của trang để có được một template cơ bản như sau:

<body>
  <h1>Hello, world!</h1>
</body>

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Tutorial