Ubuntu - Kiểm tra dung lượng RAM

Để kiểm tra dung lượng RAM trong Ubuntu chúng ta có 4 cách sau:

  • Sử dụng lệnh free
  • Sử dụng lệnh top
  • Sử dụng lệnh vmstat
  • Sử dụng file /proc/meminfo

Sử Dụng Lệnh free

Trên terminal của Ubuntu chạy câu lệnh free với tùy chọn -m bạn sẽ có được thông tin về dung lượng RAM có trong máy cũng như dung lượng đang sử dụng và còn trống:

free -m

Thông tin hiển thị của câu lệnh trên sẽ giống như sau:

Ubuntu - Kiểm tra dung lượng bộ nhớ RAM

Sử dụng lệnh top

Câu lệnh top được sử dụng để hiển thị thông tin các tasks đang chạy trên máy tính. Ngoài việc hiển thông tin về bộ nhớ RAM nó còn hiển thị thông tin chi tiết của các tasks đang chạy trên hệ điều hành.

top

Kết quả hiển thị:

Ubuntu - Dùng câu lệnh top để hiển thị thông tin bộ nhớ

Lưu ý: Trong trường hợp bạn nhận được lỗi thông báo câu lệnh này không tồn tại thì bạn cần cài đặt chương trình này

Sử dụng lệnh vmstat

Câu lệnh này cũng thường được sử dụng để hiển thị thông tin về bộ nhớ:

vmstat

Kết quả hiển thị:

Dùng câu lệnh vmstat để hiển thị thông tim bộ nhớ RAM

Sử Dụng File /proc/meminfo

File /proc/meminfo chứa các thông tin liên quan tới bộ nhớ. Để xem dung lượng bộ nhớ RAM có trên máy tính chạy câu lện sau

grep MemTotal /proc/meminfo

Kết quả hiển thị:

Ubuntu - Kiểm tra dung lượng bộ nhớ RAM sử dụng meminfo

Content must not be empty

Related Blog