3 Answer(s)

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Ngoài systemctl hay service bạn có thể sử dụng câu lệnh ps để kiểm tra như sau:

$ sudo ps waux | grep nginx
Đình Anh Đình Anh

Trên cửa sổ dòng lệnh của Ubuntu bạn chạy câu lệnh sau để kiểm tra trạng thái của Nginx:

$ sudo service nginx status

Kết quả hiển thị (nễu Nginx đang hoạt động):

[ ok ] nginx is running.

Trương hợp ngược lại Nginx đang không chạy:

[FAIL] nginx is not running ... failed!
Đình Anh Đình Anh

Để kiểm tra hoạt động của Nginx trên Ubuntu bạn có thể sử dụng systemctl.

Trên terminal bạn chạy câu lệnh dưới đây:

sudo systemctl status nginx

Nếu Nginx đang chạy bạn sẽ thấy kết quả sau:

  ● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Mon 2016-04-18 16:14:00 EDT; 4min 2s ago
   Main PID: 12857 (nginx)
    CGroup: /system.slice/nginx.service
        ├─12857 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on
        └─12858 nginx: worker process

Ngược lại, trường hợp Nginx không hoạt động bạn sẽ thấy kết quả hiển thị như sau:

  ● nginx.service
    Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
    Active: inactive (dead)
Content must be at least 100 characters

Related Discussion