Ubuntu liệt kê tất cả user trên hệ thống

Sau khi Google cách liệt kê các user trên hệ thống thì em thấy có hướng dẫn dùng câu lệnh sau:

$ cat /etc/passwd

Và kết quả hiển thị như sau:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin

Nhưng lại rất khó để có thể đọc kết quả trả về như trên. Có câu lệnh nào giúp liệt kê hết tất cả các user có trên hệ thống không các bác?

2 Answer(s)

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Bạn có thể xử lý tiếp kết quả trả về nhờ câu lệnh awk như sau:

$ awk -F':' '{ print $1}' /etc/passwd

Kết quả hiển thị lúc này sẽ như sau:

root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
gnats
nobody
...
Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Ngoài awk bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh cut như sau:

cut -d: -f1 /etc/passwd

Để tạo alias với tên listusers trên cửa sổ dòng lệnh bạn chạy câu lệnh sau:

echo "cut -d: -f1 /etc/passwd" >> ~/.bashrc

Rồi chạy:

source ~/.bashrc

Để cập nhật alias mới thêm vào ~/.bashrc. Sau đó bạn có thể chạy:

listusers

Để hiển thị các users trên hệ thống.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion