WordPress: lỗi "Are you sure you want to do this? Please try Again"

Khi cài đặt theme trên localhost em gặp phải lỗi sau:

Are you sure you want to do this? Please try Again

sau đó em có setup quyền cho thư mục chứa wordpress:

$ sudo chmod -R 777 wordpress

và chuyển quyền sở hữu group cho www-data:

$ sudo chgrp -R www-data wordpress

Nhưng lỗi trên vẫn không hết. bác nào biết cách khắc phục lỗi trên không hướng dẫn giúp em với?

1 Answer(s)

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Lỗi này hồi trước mình cũng gặp phải một lần. Fix bằng cách cấu hình lại các thông số sau của PHP trong tập tin php.ini (ở đây bạn lưu ý chỉnh sửa tập tin php.ini của PHP sử dụng bởi webserver):

  • upload_max_filesize: giới hạn dung lượng file upload lên server. Trên máy mình đặt giá trị cho trường này là 20M
  • post_max_size: giới hạn dung lượng của dữ liệu được upload sử dụng phương thức POST. Trên máy mình đặt giá trị cho trường này là 20M

Sau đó khởi động lại webserver.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion