Wordpress yêu cầu thông tin FTP khi upload

Khi cài đặt theme hay plugin Wordpress thường yêu cầu thông tin người dùng và mật khẩu đăng nhập FTP trên server để thực hiện việc upload.

Wordpress hỏi thông tin FTP khi upload theme và plugin

Trong một số trường hợp bạn không sử dụng FTP ví dụ như khi đang phát triển ở dưới môi trường local thì việc này đòi hỏi bạn phải cài đặt và thiết lập FTP. Công việc này mặc dù không quá phức tạp nhưng tốn thời gian và thực sự không cần thiết vì để khắc phục lỗi này bạn chỉ cần mất không quá vài phút để thực hiện.

Để Wordpress không sử dụng FTP mà chuyển qua việc upload trực tiếp thông qua giao thức HTPP bạn chỉ cần thêm một dòng lệnh sau vào phía cuối tập tin wp-config.php ở ngay trong thư mục chứa wordpress.

define('FS_METHOD','direct');

Lưu tập tin lại và bạn có thể thực hiện lại việc cài đặt plugin hay theme mà không cần sử dụng FTP.

Content must not be empty

Related Blog