Cú Pháp

Mặc dù là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng tuy nhiên cú pháp của XML rất đơn giản hơn rất nhiều so với HTML.

Thẻ XML

Thẻ XML có cú pháp tương tự như thẻ HTML bao gồm tên thẻ và sử dụng các ký tự <, >/ để tạo thẻ đóng và thẻ mở tương ứng.

<user></user>

XML không quy định các tên thẻ giống như HTML thay vào đó chúng ta đặt tên thẻ một cách tuỳ ý khi viết mã XML.

<body>Bạn cũng có thể sử dụng tên thẻ giống HTML nếu muốn</body>

Tên Thẻ

Khi đặt tên thẻ bạn chú ý:

 • Tên thẻ chỉ có thể chứa các chữ cái, chữ số, dấu gạch nối, dấu gạch dưới và dấu chấm.
 • XML phân biệt giữa chữ cái in hoa và in thường trong tên thẻ
 • Tên thẻ XML không được bắt đầu bởi chữ số
 • Tên thẻ không được bắt đầu bởi xml hoặc Xml hoặc xML...
 • Tên thẻ không được chứa khoảng trắng

In Hoa và In Thường

XML phân biệt giữa các ký tự được in hoa và các ký tự in thường trong tên thẻ. Đoạn mã XML dưới đây là không hợp lệ vì thẻ <Name> không có thẻ đóng tương ứng.

<Name></name>

Thẻ Tự Đóng

Các thẻ trong XML thường đi theo cặp gồm thẻ đóng và thẻ mở, với các thẻ tự đóng (self-closing tag) thì chúng ta cần sử dụng ký tự / ở phía cuối tên thẻ.

<br />
<img />
<selfclosing />

Nếu bạn thiếu ký tự / sau tên các thẻ tự đóng trang XML của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ:

<br>
<img>
<selfclosing>

Lồng Thẻ

Tương tự như HTML các thẻ của XML có thể chứa các thẻ khác bên trong nó.

<user>
  <id>1</id>
  <name>John Doe</id>
  <age>22</age>
</user>

Thuộc Tính

Chúng ta có thể thêm thuộc tính vào các thẻ. Khi thêm thuộc tính chúng ta cần sử dụng cặp dấu ngoặc kép " " bên ngoài giá trị của thuộc tính.

<products>
  <item category="laptop">
  </item>
</products>

Chú Thích

Khi muốn tạo chú thích (comment) trong XML chúng ta sử dụng cú pháp tạo chú thích tương tự như trong HTML.

<!-- Một chú thích trong văn bản -->

Khi viết chú thích chúng ta không sử dụng hai dấu gạch nối liên tiếp nhau --. Ví dụ chú thích như sau là không hợp lệ:

<!-- Chú thích -- không hợp lệ -->
Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan