Giới Thiệu

XML Là Gì

XML (viết tắt của từ EXtensible Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu mở rộng được dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu của các văn bản theo một định dạng mà cả con người và máy tính đều có thể hiểu được.

XML Là Ngôn Ngữ Đánh Dấu Mở Rộng

XML sử dụng các thẻ để đánh dấu văn bản giống với HTML. Tuy nhiên khác với HTML, XML cho phép chúng ta có thể tự do đặt tên các thẻ.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
 <book category="programming">
  <title lang="en">XML Cơ Bản</title>
  <author>Khang Nguyễn</author>
  <year>2015</year>
  <price>0</price>
 </book>
</bookstore>

XML Dùng Để Mô Tả Cấu Trúc Dữ Liệu

XML được sử dụng để mô tả cấu trúc của dữ liệu các văn bản theo một cấu trúc giúp máy tính có thể dựa trên cấu trúc này để dễ dàng gọi ra các thông tin cần thiết.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<group name="student">
  <user>
    <id>123</id>
    <firstname>John</firstname>
    <lastName>Doe</lastName>
  </user>
<group>

XML Dùng Làm Gì

XML được dùng để lưu trữtrao đổi dữ liệu giữa các máy tính một cách dễ dàng. Bản thân XML không làm bất cứ công việc gì, thay vào đó các tập tin XML chứa dữ liệu (với cấu trúc nhất định).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<group name="spiderman">
  <user>
    <id>1</id>
    <firstname>Mary</firstname>
    <lastName>Jane</lastName>
    <gender>Female</gender>
  </user>
  <user>
    <id>2</id>
    <firstname>Peter</firstname>
    <lastName>Parker</lastName>
    <gender>Male</gender>
  </user>
<group>

Việc sử dụng (xử lý, hiển thị...) dữ liệu này như thế nào phụ thuộc vào ứng dụng. Với văn bản XML như trên chúng ta có thể viết một ứng dụng (bằng JavaScript hoặc PHP) để hiện thị thông tin người dùng đặt trong hai khung như sau:

Marry Jane
ID: 1
Gender: Female
Peter Packer
ID: 2
Gender: Male

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ API (hàm) để có thể đọc dữ liệu từ tập tin XML.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan