Giới Thiệu

Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ cùngnhau tìm hiểu cách cây dựng một RESTful sử dụng Flask và một số các extension mở rộng khác của Python như flask_migrate, mashmallow... Kết thúc các bài học trong hướng dẫn, bạn sẽ có thể xây dựng được một ứng dụng web service API cho phép người dùng tạo comment bình luận trên trang và các bình luận này có thể được phân loại theo từng categoy.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể xem tất cả các bình luận trong cùng một category, thực hiện các hành động để quản lý các bình luận như xoá bình luận, chỉnh sửa, tạo mới...

Yêu Cầu

Để hiểu được nội dung của các bài học trong hướng dẫn này bạn cần nắm vững cơ bản về Python cũng như RESTful API là gì.

Nếu như bạn chưa biết gì về Python bạn có thể làm quen với ngôn ngữ này trong bài hướng dẫn về Python Cơ Bản.

Để tìm hiểu hoặc ôn lại lại về RESTful API bạn có thể tham khảo bài viết RESTful API cho người mới bắt đầu.

Tóm Tắt về API

Danh sách dưới đây sẽ tóm tắt về RESTful API mà chúng ta sẽ xây dựng trong khoá học bao gồm HTTP method và URL của request kèm theo mô tả hành động quản lý resource tương ứng:

  • GET - /api/Category - Lấy về danh sách các category
  • POST - /api/Category - Tạo mới một category
  • PUT - /api/Category - Cập nhật một category
  • DELETE - /api/Category - Xoá một category
  • GET - /api/Comment - Lấy về danh sách các bình luận (comment) đã được tạo ra
  • POST - /api/Comment - Thêm mới một comment

Tới đây hy vọng bạn đã hình dung ra được các chức năng mà API sẽ cung cấp. Ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu với việc cài đặt và thiết lập môi trường.

Content must not be empty

Related Tutorial