Khởi Tạo Dự Án

Cấu Trúc Dự Án

Bước đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là tạo cấu trúc tập tin và thư mục của ứng dụng. Bạn hãy tạo một thư mục với tên my_flask_api (có thể đặt ở bất cứ thư mục nào trên máy), thư mục này sẽ lưu các tập tin của dự án và sẽ được gọi là thư mục gốc (root folder) hay thư mục dự án.

Sau đó tạo thêm các tập tin và thư mục vào bên trong my_flask_api với cấu trúc giống như sau (lưy ý các file sẽ tạm thời được để trống):

my_flask_api/
├── app.py
├── migrate.py
├── Model.py
├── requirements.txt
├── resources
│   └── Hello.py
└── run.py

Tạo Virtual Environment

Sử dụng công cụ virtualenv cài đặt ở bài học trước giúp chúng ta tạo môi trường ảo (Virtual Environment) cho dự án. Việc tạo môi trường ảo riêng cho dự án này sẽ giúp chúng ta có thể tách biệt được môi trường chạy dự án với môi trường bên ngoài dự án và qua đó hạn chế tối đa những xung đột (conflict) có thể gặp phải khi dùng chung môi trường.

Trên cửa sổ dòng lệnh bạn di chuyển tới thư mục my_flask_api vừa mới tạo ở trên:

$ cd my_flask_api

Tạo virtual environment cho dự án:

$ python3.6 -m venv env

Và kích hoạt môi trường:

$ source env/bin/activate

Cài Đặt Các Extension

Trong tập tin requirements.txt bạn thêm vào khai báo các phần mở rộng extension sẽ sử dụng trong dự án như sau:

flask==0.12.2
flask_restful==0.3.6
flask_script==2.0.6
flask_migrate==2.1.1
marshmallow==2.14.0
flask_sqlalchemy==2.3.2
flask_marshmallow==0.8.0
marshmallow-sqlalchemy==0.13.2
psycopg2==2.7.3.2

Trong các extension trên thì ngoài flask là framework của Python và chúng ta sẽ sử dụng và flask_restful là công cụ để hỗ trợ chúng ta xây dựng RESTful API thì các extension khác sẽ được giải thích trong khi sử dụng chúng.

Chạy câu lệnh sau để tiến hành cài đặt các extension:

$ $ pip install -r requirements.txt

Câu lệnh trên sẽ tải về và cài đặt các extension trong file requirements.txt.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan