Thiết Lập Database

Bước thiết cơ sở dữ liệu này khá đơn giản bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào tập tin config.py:

import os

# You need to replace the next values with the appropriate values for your configuration
basedir = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
SQLALCHEMY_ECHO = False
SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = True
SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "postgresql://pgsql:secrete_pass@localhost/my_flask_api"

Trong thiết lập trên bạn cần chú ý tới trường SQLALCHEMY_DATABASE_URI. Ở đây chúng ta sử dụng database là PostgreSQL với các thông số sau:

  • Tên người dùng là pgsql.
  • Mật khẩu là pgsql:secrete_pass, bạn cần thay đổi mật khẩu sao cho phù hợp với người dùng trên máy tính của mình.
  • Tên database sử dụng làmy_flask_api, bạn cần đăng nhập vào PostgreSQL và tạo database sử dụng tên này.

Mặc dù database my_flask_api mới được tạo ra chưa được thêm schema (bảng) hay có cứ dữ liệu nào nhưng việc database này tồn tại trên PostgreSQL server sẽ giúp ứng dụng của chúng ta có thể kết nối thành công tới database. Việc định nghĩa Schema sẽ được tiến hành ở các bài học sau.

Ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các định nghĩa các route cho ứng dụng trong Flask theo kiểu RESTful API.

1 Bình Luận

Nguyễn Đức Nguyễn Đức

Bài tập tiếp theo đâu bác

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan