Xcode Cơ Bản

Nếu bạn đã có những hiểu biết căn bản ngôn ngữ lập trình Objective-C và muốn tạo một ứng dụng iOS nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, khóa học này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước để bạn có thể tạo được một ứng dụng chạy trên iPhone. Trong khóa học bạn sẽ được làm quen với việc sử dụng Xcode IDE một môi trường phát triển tích hợp rất phổ biến dành cho các lập trình viên iOS, tìm hiểu về mô hình Model-View-Controller (MVC) và các thành phần UI (User Interface) có sẵn trong Xcode, sử dụng Story Boards để thiết kế giao diện...

Content must not be empty

Related Tutorial