Cài Đặt Xdebug Trên Linux

Kiểm Tra Thông Tin PHP

Trước khi cài đặt Xdebug chúng ta cần kiểm tra thông tin chương trình phiên dịch PHP để xem Xdebug chưa được cài đặt hay chưa.

Khởi động cửa sổ dòng lệnh terminal và chạy câu lệnh sau:

$ php -i | grep Xdebug

Nếu không có Xdebug ở kết quả trả về thì có nghĩa phần mở rộng này chưa được cài đặt trên máy.

Cài Đặt Xdebug

Với các hệ điều hành Linux, Xdebug có thể được cài đặt nhờ sử dụng chương trình pecl. Trường hợp máy tính bạn không có pecl bạn cần tham khảo hướng dẫn cài đặt pecl để cài đặt chương trình này.

Mở cửa sổ dòng lệnh và chạy câu lệnh sau:

$ pecl install xdebug

Câu lệnh trên sẽ tải về Xdebug và tiến hành kiểm tra cấu hình của chương trình PHP sau đó thực hiện thao tác cài đặt Xdebug trên máy.

Cuối cùng để kích hoạt Xdebug bạn cần thêm dòng lệnh sau vào cuối tập tin php.ini:

zend_extension="/path_to_php_extention/xdebug.so"

Thay path_to_php_extention ở trên bằng địa chỉ thư mục chứa phần mở rộng của PHP tương ứng trên máy của bạn.

Lưu ý: Sau khi việc cài đặt kết thúc bạn sẽ thấy một thông báo trên cửa sổ dòng lệnh hướng dẫn thêm vào tập tin php.ini dòng lệnh extension=xdebug.so. Trường hợp này bạn nên bỏ qua thông báo này vì nó không chính xác.

Cuối cùng chạy lại câu lệnh dưới đây để xác nhận rằng Xdebug đã được cài đặt và kích hoạt:

$ php -i | grep Xdebug
Content must not be empty

Related Tutorial