Xóa DNS cache trên Ubuntu

Nếu bạn là một webmaster bạn sẽ có lúc cần phải thay đổi Domain Name Setting cho một tên miền mà bạn đang quản lý. Trong trường hợp này để cập nhật Name server mới bạn sẽ cần phải xóa DNS cache trên máy tính bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách xóa DNS cache trên hệ điều hành Ubuntu sử dụng 1 trong 2 thư viện (miễn phí) nscddnsmasq:

Xóa DNS Cache sử dụng nscd

Trước hết chúng ta cần cài gói phần mềm này (nếu như trên máy tính bạn chưa có) sử dụng câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install nscd

Sau đó chạy câu lệnh dưới đây để xóa DNS cache:

$ sudo /etc/init.d/nscd restart

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh:

$ sudo service nscd restart

Hoặc:

$ service nscd reload

Bạn cũng có thể kiểm tra danh sách các DNS đang được cache bởi nscd được lưu trong file /etc/nscd.conf:

$ cat /etc/nscd.conf

Xóa DNS Cache sử dụng dnsmasq

Bắt đầu từ phiên bản 12.0, dnsmasq được sử dụng là thư viện mặc định để quản lý DNS setting trên Ubuntu. Trong trường hợp bạn đã gỡ thư viện này hoặc máy tinh của bạn chưa được cài đặt, bạn có thể chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install dnsmasq

Sau đó dùng câu lệnh dưới đây để xóa các DNS đang được cache:

$ sudo /etc/init.d/dnsmasq restart

Hoặc:

$ sudo service dnsmasq restart
Content must not be empty

Related Blog