Xoá Ký Tự Cuối Trong Chuỗi

Xoá ký tự cuối trong một chuỗi là một công việc chúng ta thường phải làm. Có nhiều cách khác nhau để có thể xoá ký tự cuối trong chuỗi và trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những cách phổ biến nhất được sử dụng để xoá ký tự cuối trong một chuỗi sử dụng các ngôn ngữ khác nhau.

Xoá Ký Tự Cuối Trong Chuỗi Với PHP

Để xoá ký tự cuối trong PHP chúng ta sử dụng hàm rtrim(). Ví dụ:

$string = "Xin chào,";
rtrim($string, ",")
echo $string;

Xoá Ký Tự Cuối Trong Chuỗi Với Javascript

Để xoá ký tự cuối trong Javascript chúng ta sử dụng hàm substring():

var string = "Xin chào!";
var result = string.substring(0, string.length - 1);
alert(result);

Ở trên hàm substring sẽ cắt ra một chuỗi con từ chuỗi string. Chuỗi con này sẽ được cắt từ vị trí số 0 (vị trí bắt đầu chuỗi) của chuỗi string và cho tới ký tự đứng ngay trước ký tự cuối cùng string.lenth - 1. Nói cách khác với cách sử dụng trên chúng ta đã bỏ được ký tự cuối trong chuỗi.

Xoá Ký Tự Cuối Trong Chuỗi Với Ruby

Để xoá ký tự cuối trong Ruby chún ta sử dụng cú pháp khá giống với Javascript:

string = "Xin chào!"
result = string.substring(0, string.length - 1)
print result

Ngoài ra thì bạn cũng có thể sử dụng cú pháp như sau:

string = "Xin chào!"
result = string[0, string.length - 1]
print result

Hoặc ngắn hơn nữa:

print "Xin chào!"[0, "Xin chào!".length - 1]

Xoá Ký Tự Cuối Trong Python

Xoá ký tự cuối trong Python thậm chí còn đơn giản hơn nhiều so với Ruby:

st =  "Xin chào!"
st = st[:-1]
print(st)

Hoặc chúng ta có thể viết theo kiểu rút gọn sau:

print("Xin chào"[:-1])

Kết luận: Như vậy trong bài viết này bạn đã được tìm hiểu cách xoá ký tự cuối trong chuỗi sử dụng 4 ngôn ngữ script khác nhau.

1 Bình Luận

Jacky B Jacky B

Để Xoá Ký Tự đầu tiên hoặc Cuối Trong Chuỗi Với Javascript, chúng ta cũng có thể sử dụng tới phương thức slice(). Ví dụ:

let str = 'abcabc';
let a = str.slice( 1 ) ;
console.log(a);
//> bcabc

Link tham khảo Xóa ký tự trong chuỗi JavaScript

Content must not be empty

Related Blog