Xoá ký tự cuối cùng trong PHP

Xoá ký tự cuối cùng trong PHP

Làm sao để xoá ký tự cuối cùng trong một chuỗi sử dụng PHP?

Ví dụ mình có chuỗi ban đầu:

$str = "PHP ";

Sau khi xoá chuỗi cuối kết quả sẽ là:

$result = "PHP";

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  Nếu bạn chỉ muốn xoá khoảng trắng thì có thể sử dụng hàm rtrim() trong PHP:

  $str = "PHP ";
  $result = rtrim($str);

  Hay xoá một ký tự cho trước ở cuối một chuỗi (ví dụ dưới xoá ký tự cuối là !):

  $str = "PHP!";
  $result = rtrim($str, "!");

  Trường hợp bạn muốn xoá một ký tự bất kỳ (mà bạn không biết ký tự này là gì) từ cuối chuỗi thì bạn sử dụng hàm strstr:

  $str = "PHP ";
  substr($str, 0, -1);

10 bình luận