Xoá ký tự cuối cùng trong PHP

Làm sao để xoá ký tự cuối cùng trong một chuỗi sử dụng PHP?

Ví dụ mình có chuỗi ban đầu:

$str = "PHP ";

Sau khi xoá chuỗi cuối kết quả sẽ là:

$result = "PHP";

1 Answer(s)

Lê Trung Lê Trung

Nếu bạn chỉ muốn xoá khoảng trắng thì có thể sử dụng hàm rtrim() trong PHP:

$str = "PHP ";
$result = rtrim($str);

Hay xoá một ký tự cho trước ở cuối một chuỗi (ví dụ dưới xoá ký tự cuối là !):

$str = "PHP!";
$result = rtrim($str, "!");

Trường hợp bạn muốn xoá một ký tự bất kỳ (mà bạn không biết ký tự này là gì) từ cuối chuỗi thì bạn sử dụng hàm strstr:

$str = "PHP ";
substr($str, 0, -1);
Content must be at least 100 characters

Related Discussion