1 Câu Trả Lời

Trung Ta Trung Ta

All keys are named, you should use something like this -

ALTER TABLE tbl_quiz_attempt_master
  DROP INDEX index_name;

To drop primary key use this one -

ALTER TABLE tbl_quiz_attempt_master
  DROP INDEX `PRIMARY`;
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan