Xoá unique key index trong MySQL

Trong MySQL làm sao để xoá một unique key index đã có trên một bảng mà không cần phải xoá lại toàn bộ dữ liệu của bảng đó và tạo lại cấu trúc bảng?

1 Answer(s)

Trung Ta Trung Ta

All keys are named, you should use something like this -

ALTER TABLE tbl_quiz_attempt_master
  DROP INDEX index_name;

To drop primary key use this one -

ALTER TABLE tbl_quiz_attempt_master
  DROP INDEX `PRIMARY`;
Content must be at least 100 characters

Related Discussion